KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası’’nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

I. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Bu politika doğrultusunda bugüne kadar, Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliği konusuna büyük ehemmiyet göstermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensiplerinin, iştiraklerimizi de kapsadığını ayrıca belirtmek isteriz.

II. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı Ve Değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan hukuka uygunluk halleri gereğince elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi olmayan veriler arasından seçilecektir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ile İlgili Temel Kurallar

a) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular; bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmiş olmasına özen gösterir. Bu çerçevede “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumlar) da kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma: “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları (kendisine iletilmiş olması şartıyla) güncellemeye önem verir.
c) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme: “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” sözleşme kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
Önemle belirtelim ki, “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, verileri ister rıza; isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun, yukarıda sıraladığımız bu ilkeler her hâlükârda geçerlidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’de sayılan bazı haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırma adına ayrıca bir başvuru formu da “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından sizler için hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” olarak bu haklarınıza sonuna kadar saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” ye ulaşan veriler, ancak yasal mevzuata uygun olduğu şekliyle sisteme işlenir. Bu uygunluk ışığında hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazla bilgiler, sisteme kaydedilmez; silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden olan sağlık verileri ise müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve yalnızca mesleki olarak sır saklama yükümlülüğü altında olan şirket hekimlerimizce bilinir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk Ve Veri Güncelliği

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine ve beyan ettiği şekilde işlenir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, müşteriler ya da “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi böyle bir araştırma hem hukuken mümkün değildir; hem de çalışma ilkelerimizle bağdaşmamaktadır. Beyan edilen veriler doğru kabul edilir. Yani kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimiz, kendisine ulaşan resmî belgeler sonucu veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik Ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından, toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin/müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde veri koruma politikasına riayet edilmesi gibi önlemler çağa en uygun olacak şekilde alınmaktadır.

IV. Veri İşleme Amaçları

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” nin kişisel verileri toplaması ve işlemesi, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Tekrar belirmek gerekirse veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. MÜŞTERİ, MUHTEMEL MÜŞTERİ VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ

Sözleşme Ilişkisi Için Verinin Toplanması Ve Işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, kanuna ve sözleşmeye uygun olarak toplanmış olan kişisel veriler, sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Veriler, sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde kullanılır; gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın, müşteri adaylarımız (muhtemel müşterilerimiz) tarafından bırakılmış olan veriler, sonrasında kendilerine daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse talepleri halinde silinir.

İş Ve Çözüm Ortakları Verileri

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta, bu tarafları mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlamaktadır.

Reklam Amaçlı Veri İşleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak, ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğü Veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri

Kişisel veriler, işlenebilirliğinin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin Veri İşlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı Bilgileri Ve İnternet

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” ye ait web sitelerinde ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Google(Analytics, Doubleclick)

Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook

Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam Çerez Türü: Ticari çerezler

Tawk

Çerezleri Kullanım Amacı: İletişim Çerez Türü: Ticari çerezler

İşlevsel Ve Analitik

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari Çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

Telekomünikasyon Ve Internet

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII. Kişisel Verilerin Yurt Içi Ve Dışına Aktarılması

Kişisel veriler, “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve iştirakleri ile paylaşılabilir.
“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” in iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” nin tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” nin çözüm ortaklarına,
“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilindeki kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili Kişinin Hakları

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.”, ilgili kişinin verisini işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu; verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.
Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirketin resmi internet adresi olan www.adenyahotels.com.tr de bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile yazılı olarak; elden, fax veya e-posta ile şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ve her halükarda şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içerisinde cevaplanacaktır. Ayrıca, başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” başvuru sahiplerinden başkaca bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem Güvenliği

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

XII. İhlallerin Bildirimi

“Adenya Hotels Müftüler Turizm Otelcilik Taş. İnş. Tic. A.Ş.” kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirme ve zararı telafi etme adına elinden geleni yapacağını taahhüt eder. Kişisel veriler dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. İhlallerin bildirimi ile ilgili https://www.adenyahotels.com.tr/kvkk adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Yapılan Taleplere İlişkin

Tüm başvurular https://www.adenyahotels.com.tr/kvkk sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek elden, e-posta veya fax ile tarafımıza iletilecektir. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız. Başvuru formu için tıklayınız.

İletişim

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Adenya Hotels Resort & Spa Türkler Mahallesi Gölcük Cad. No:19 07400 Alanya / Antalya / Türkiye